window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');
  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Primăria Municipiului Timişoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2015, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005, Legii Tinerilor 350/2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile este cuprinsă în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de cultură şi de tineret şi se pune la dispoziţia solicitanţilor la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau poate fi consultată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.primariatm.rorubrica Info Primărie, Agenda Culturală 2015.

În vederea obţinerii finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timişoara, aplicanţii vor depune toată documentaţia prevăzută la art. 24 din Regulament a HCL96/03.03.2015 pentru cultură şi respectiv a HCL 95/03.03.2015 pentru tineret, în două exemplare tipărite, semnate şi ştampilate şi în format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaţionare directă cu Cetăţenii, pentru Direcţia Comunicare cu menţiunea pe plic pentru cultură sau pentru tineret.

Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art 22;
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi se face cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos:
– scrisori de intenţie din partea terţilor;
– contracte de sponsorizare;
– bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
– extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
– declaraţii pe propria răspundere;
d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, după caz;
e) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele aditionale respectiv acte juridice echivalente, după caz;
f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;
g) document financiar emis de către o instituţie bancară sau declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului, după caz;
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
i) CV-ul coordonatorului de proiect;
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local;
k) declaraţia de imparţialitate;
l) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Termenul de depunere a proiectelor este 16 martie 2015 – 14 aprilie 2015.

Go to Top