Îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi făcută fără a se apela la acţiune în instanţa de judecată începând cu 1 septembrie 2014. Aceasta este una dintre modificările prevăzute de Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial în data de 31.07.2014.

În anumite cazuri, Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor putea îndrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu. Astfel, proprietarii nu vor mai trebui să se adreseze instanţei.

În acest sens, art. 235 din Regulament prevede că: Oficiile teritoriale pot soluţiona cereri de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate dacă, în urma verificărilor se constată că acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informaţiile de pe procesul verbal de punere în posesie sau din documentele care au stat la baza punerii în posesie şi se referă la:

 1. a) erori de scriere a numelui şi prenumelui faţă de procesul verbal şi anexe;
 2. b) erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producţie (UP);
 3. c) erori cu privire la vecinătăţi;
 4. d) erori ale suprafeţelor parcelelor, fără modificarea suprafeţei total atribuite;
 5. e) alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei.

(2) În cazul în care eroarea materială se identifică cu una dintre cele descrise mai sus, cererile de îndreptare a erorilor se pot soluţiona în baza următoarelor documente:

 1. a) cererea solicitantului, care trebuie să indice obligatoriu numărul şi data emiterii titlului de proprietate supus corectării;
 2. b) referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul şef şi aprobat de director, care trebuie să conţină numărul şi data hotărârii comisiei judeţene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială şi conţinutul corectării;
 3. c) titlul de proprietate în original. “

Totodată, titlurile de proprietate se pot modifica de către oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei judeţene, în condiţiile prevăzute de art. 235 alin. (3) din Regulament, conform căruia:

(3) Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei judeţene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se referă la:

 1. a) modificări ale numărului tarlalei/parcelei;
 2. b) modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, în conformitate cu actele de stare civilă;
 3. c) modificarea vecinătăţilor fără afectarea amplasamentului;
 4. d) modificarea suprafeţelor parcelelor fără modificarea suprafeţei totale.

Precizăm că modificarea suprafeţei totale în plus sau în minus faţă de cea reconstituită nu poate fi soluţionată în condiţiile menţionate mai sus şi se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară este publicat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.