• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.260/04.11.2008, actualizată, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, ”….persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.”

  • Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) reprezintă înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei şi dovada existenţei asigurării obligatorii în cazul controalelor efectuate de organele abilitate. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă; Subliniem faptul că, prin abrogarea art.3 al (9) din Legea nr.260/04.11.2008, actualizată şi modificată la 17 iulie 2013 şi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor intră sub incidenţa prezentei legi.
  • Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor, în condiţiile prevăzute de lege, constituie contravenţie, şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
  • Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia. În acest sens, PAID-ul (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale) va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor iar potrivit prevederilor legale se vor transmite scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către debitori.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce ne revin în aplicarea prevederilor Legii nr.260/04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilorvă reamintim faptul că neîncheierea poliţelor de asigurare obligatorii reprezintă încălcarea prevederilor legale, atragerea raspunderii contravenţionale şi aplicarea, în consecinţă, a sancţiunilor.

Go to Top