În perioada ianuarie – august 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 830 milioane euro, comparativ cu 4 231 milioane euro în perioada ianuarie – august 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 472 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 304 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 308 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – august 2017p ianuarie – august 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 56 462 60 693 -4 231 61 097 66 927 -5 830
A. Bunuri şi servicii 50 926 52 720 -1 794 55 662 59 051 -3 389
a. Bunuri 37 423 44 718 -7 295 41 113 49 880 -8 767
b. Servicii 13 503 8 002 5 501 14 549 9 171 5 378
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 920 121 1 799 1 958 125 1 833
– transport 4 051 1 536 2 515 4 276 1 825 2 451
– turism – călătorii 1 514 1 985 -471 1 558 2 374 -816
– alte servicii 6 018 4 360 1 658 6 757 4 847 1 910
B. Venituri primare 2 538 6 691 -4 153 2 725 6 574 -3 849
C. Venituri secundare 2 998 1 282 1 716 2 710 1 302 1 408

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 863 milioane euro (comparativ cu 2 955 milioane euro în perioada ianuarie – august 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 517 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 346 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2018, datoria externă totală a crescut cu 648 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 395 milioane euro la 31 august 2018 (68,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2018 nivelul de 30 614 milioane euro (31,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,1 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 8 luni 2018p
Sold la 31.12.2017 Sold la 31.08.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 67 395 11 982
I.1. Datoria publică 33 550 33 144 3 846
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 32 766 3 789
I.1.2. Datoria garantată public 432 378 57
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 799 33 068 8 109
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 501 1 154
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 183 27
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 183 27
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 30 614 27 341
Total datorie externă (I+II) 97 361 98 009 39 323

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,5 la sută în perioada ianuarie – august 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2018 a fost de 69,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.

Banca Naţională a României Sigla-BNR