Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – decembrie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 464 milioane euro, comparativ cu 3 498 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 774 milioane euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – decembrie 2016p ianuarie – decembrie 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 78 035 81 533 -3 498 85 318 91 782 -6 464
A. Bunuri şi servicii 70 177 71 708 -1 531 77 675 81 741 -4 066
a. Bunuri 52 170 61 424 -9 254 57 100 69 128 -12 028
b. Servicii 18 007 10 284 7 723 20 575 12 613 7 962
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 631 202 2 429 2 899 183 2 716
– transport 5 537 1 915 3 622 6 108 2 468 3 640
– turism – călătorii 1 568 1 930 -362 2 241 3 115 -874
– alte servicii 8 271 6 237 2 034 9 327 6 847 2 480
B. Venituri primare 2 820 7 287 -4 467 3 146 8 179 -5 033
C. Venituri secundare 5 038 2 538 2 500 4 497 1 862 2 635

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 586 milioane euro (comparativ cu 4 517 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 822 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 764 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 044 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 68 754 milioane euro la 31 decembrie 2017 (73,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2017 nivelul de 25 200 milioane euro (26,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,3 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 31.12.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 69 645 68 754 15 827
I.1. Datoria publică 32 299 33 534 3 673
I.1.1. Datoria publică directă 31 752 33 102 3 565
I.1.2. Datoria garantată public 547 432 108
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
36 091 34 049 12 121
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 637 2 611 2 232
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 255 1 171 33
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 171 33
II. Datoria externă pe termen scurt 23 265 25 200 52 720e
Total datorie externă (I+II) 92 910 93 954 68 547

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2017 a fost de 5,4 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2017 a fost de 86,4 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.