În perioada ianuarie – februarie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 172 milioane euro, comparativ cu 72 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 6 milioane euro, respectiv cu 2 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent de 170 milioane euro, comparativ cu un deficit de 172 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – februarie 2017p ianuarie – februarie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 13 302 13 374 -72 14 955 15 127 -172
A. Bunuri şi servicii 11 845 11 806 39 13 275 13 676 -401
a. Bunuri 8 888 10 043 -1 155 9 920 11 509 -1 589
b. Servicii 2 957 1 763 1 194 3 355 2 167 1 188
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 443 33 410 456 31 425
– transport 867 351 516 1 003 427 576
– turism – călătorii 313 396 -83 306 489 -183
– alte servicii 1 334 983 351 1 590 1 220 370
B. Venituri primare 1 084 1 256 -172 1 296 1 126 170
C. Venituri secundare 373 312 61 384 325 59

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 794 milioane euro (comparativ cu 820 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 592 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 202 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 558 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 503 milioane euro la 28 februarie 2018 (73,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2018 nivelul de 25 532 milioane euro (26,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 2,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 2 luni 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 28.02.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 613 69 503 1 794
I.1. Datoria publică 33 534 34 823 363
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 34 405 352
I.1.2. Datoria garantată public 432 418 11
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 908 33 515 1 423
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 597 2 343 529
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 165 8
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 165 8
II. Datoria externă pe termen scurt 24 864 25 532 9 357e
Total datorie externă (I+II) 93 477 95 035 11 151

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,5 la sută în perioada ianuarie – februarie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 28 februarie 2018 a fost de 5,7 luni, faţă de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2018 a fost de 87 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.

Banca Naţională a României Sigla-BNR