În luna ianuarie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 149 milioane euro, comparativ cu 322 milioane euro în ianuarie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 79 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 56 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 157 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 195 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – ianuarie 2019p ianuarie – ianuarie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 681 8 359 322 9 228 9 079 149
A. Bunuri şi servicii 6 964 7 439 -475 7 394 8 004 -610
a. Bunuri 5 082 6 297 -1 215 5 259 6 553 -1 294
b. Servicii 1 882 1 142 740 2 135 1 451 684
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 231 11 220 235 13 222
– transport 571 225 346 643 301 342
– turism – călătorii 211 367 -156 262 432 -170
– alte servicii 869 539 330 995 705 290
B. Venituri primare 1 104 522 582 1 348 609 739
C. Venituri secundare 613 398 215 486 466 20

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 451 milioane euro (comparativ cu 499 milioane euro în luna ianuarie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 193 milioane euro.

În luna ianuarie 2020, datoria externă totală a crescut cu 3 928 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 77 314 milioane euro la 31 ianuarie 2020 (70,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,3 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2020 nivelul de 32 614 milioane euro (29,7 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,9 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 1 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.01.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 72 740 77 314 868
I.1. Datoria publică 39 490 43 169 62
I.1.1. Datoria publică direct* 39 204 42 889 56
I.1.2. Datoria garantată public 286 280 6
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 034 32 915 806
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 702 787 14
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 230 0
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 230 0
II. Datoria externă pe termen scurt 33 260 32 614e 4 837e
Total datorie externă (I+II) 106 000 109 928 5 705

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în luna ianuarie 2020 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 602 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare 14 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,7 la sută în luna ianuarie 2020, comparativ cu 18,0 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2020 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2020 a fost de 77,3 la sută, comparativ cu 72,2 la sută la 31 decembrie 2019.