În perioada ianuarie – iunie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 781 milioane euro, comparativ cu 3 526 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 711 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 261 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 894 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 177 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iunie 2017p ianuarie – iunie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 42 254 45 780 -3 526 45 453 49 234 -3 781
A. Bunuri şi servicii 38 027 39 265 -1 238 41 273 43 483 -2 210
a. Bunuri 28 180 33 336 -5 156 31 057 36 924 -5 867
b. Servicii 9 847 5 929 3 918 10 216 6 559 3 657
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 446 94 1 352 1 496 107 1 389
– transport 2 976 1 211 1 765 3 029 1 341 1 688
– turism – călătorii 970 1 362 -392 990 1 624 -634
– alte servicii 4 455 3 262 1 193 4 701 3 487 1 214
B. Venituri primare 2 150 5 514 -3 364 2 349 4 819 -2 470
C. Venituri secundare 2 077 1 001 1 076 1 831 932 899

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 194 milioane euro (comparativ cu 1 695 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 258 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 64 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 894 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung lung a însumat 66 902 milioane euro la 30 iunie 2018 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,5 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2018 nivelul de 28 469 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,5 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ianuarie – iunie 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 30.06.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 613 66 902 9 430
I.1. Datoria publică 33 534 32 944 3 435
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 32 555 3 390
I.1.2. Datoria garantată public 432 389 45
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 908 32 768 5 972
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 597 2 820 740
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 190 23
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 190 23
II. Datoria externă pe termen scurt 24 864 28 469 22 323e
Total datorie externă (I+II) 93 477 95 371 31 753

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,8 la sută în perioada ianuarie – iunie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2018 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2018 a fost de 76,2 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.

Banca Naţională a României Sigla-BNR