În perioada ianuarie – mai 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 018 milioane euro, comparativ cu 2 606 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 589 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 179 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 105 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mare cu 251 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – mai 2017p ianuarie – mai 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 35 084 37 690 -2 606 38 047 41 065 -3 018
A. Bunuri şi servicii 31 632 32 482 – 850 34 125 35 743 -1 618
a. Bunuri 23 577 27 630 -4 053 25 713 30 355 -4 642
b. Servicii 8 055 4 852 3 203 8 412 5 388 3 024
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 179  78 1 101 1 158  89 1 069
– transport 2 425  990 1 435 2 517 1 113 1 404
– turism – călătorii  789 1 103 – 314  816 1 305 – 489
– alte servicii 3 662 2 681  981 3 921 2 881 1 040
B. Venituri primare 1 910 4 377 -2 467 2 189 4 551 -2 362
C. Venituri secundare 1 542  831  711 1 733  771  962

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 720 milioane euro (comparativ cu 1 462 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 208 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 488 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 563 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 543 milioane euro la 31 mai 2018 (70,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2018 nivelul de 28 497 milioane euro (29,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 31.05.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 613 67 543 6 452
I.1. Datoria publică 33 534 33 175 2 148
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 32 766 2 122
I.1.2. Datoria garantată public  432  409  26
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 908 33 175 4 284
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 597 2 577  698
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 193  20
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 193  20
II. Datoria externă pe termen scurt 24 864 28 497 18 815e
Total datorie externă (I+II) 93 477 96 040 25 267

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,9 la sută în perioada ianuarie – mai 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2018 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2018 a fost de 76,6 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.

Banca Naţională a României Sigla-BNR