window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');
  • Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – mai 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 238 milioane euro, comparativ cu 5 698 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 446 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 505 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 564 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 35 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – mai 2021 ianuarie – mai 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 44 277 49 975 -5 698 53 417 63 655 -10 238
A. Bunuri şi servicii 38 358 43 343 -4 985 47 435 55 361 -7 926
a. Bunuri 28 203 36 659 -8 456 34 457 46 359 -11 902
b. Servicii 10 155 6 684 3 471 12 978 9 002 3 976
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 976 70 906 1 187 70 1 117
– transport 2 922 1 294 1 628 3 556 1 638 1 918
– turism – călătorii 664 1 314 -650 1 404 2 561 -1 157
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 2 574 1 108 1 466 3 287 1 300 1 987
– alte servicii 3 019 2 898 121 3 544 3 433 111
B. Venituri primare 3 626 4 659 -1 033 3 610 6 207 -2 597
C. Venituri secundare 2 293 1 973 320 2 372 2 087 285

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 3 787 milioane euro (comparativ cu 2 471 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 610 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 177 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2022, datoria externă totală a crescut cu 2668 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 257 milioane euro la 31 mai 2022 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,9 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2022 nivelul de 41 028 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,6 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 31.05.2022p
1. Administrația publică 58 802 57 900 4 028
Numerar și depozite 283 414 987
Titluri de natura datoriei* 47 192 44 049 2 795
Împrumuturi 11 273 13 407 212
Credite comerciale și avansuri 50 26 34
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 427 3
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 365 3 426 3
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 8 269 2 949
Numerar și depozite 7 187 7 571 2 822
Titluri de natura datoriei 591 634 79
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 20 64 48
4. Alte sectoare 25 708 26 616 8 702
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 1 220 1 151 175
Împrumuturi 13 398 13 220 4 482
Credite comerciale și avansuri 10 919 12 064 3 935
Alte pasive 171 181 110
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 95 674 96 212 15 682
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 41 073 26 342
Total datoria externă (I+II) 134 617 137 285 42 024
Termen scurt 37 451 41 028 35 119
Termen lung 97 166 96 257 6 905

p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influențe de aproximativ 7,3 miliarde euro din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – mai 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2022 a fost de 78,1 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Go to Top