În perioada ianuarie – martie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 004 milioane euro, comparativ cu 5 429 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 150 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 578 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 148 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 155 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – martie 2022 ianuarie – martie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 32 319 37 748 -5 429 35 670 40 674 -5 004
A. Bunuri şi servicii 28 258 32 710 -4 452 31 297 35 021 -3 724
a. Bunuri 20 534 27 250 -6 716 22 223 28 789 -6 566
b. Servicii 7 724 5 460 2 264 9 074 6 232 2 842
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 722 42 680 772 38 734
– transport 2 160 1 032 1 128 2 362 1 134 1 228
– turism – călătorii 671 1 466 -795 1 074 1 785 -711
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 2 024 850 1 174 2 312 999 1 313
– alte servicii 2 147 2 070 77 2 554 2 276 278
B. Venituri primare 2 631 3 920 -1 289 2 911 4 348 -1 437
C. Venituri secundare 1 430 1 118 312 1 462 1 305 157

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 587 milioane euro (comparativ cu 2 887 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 945 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 358 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2023, datoria externă totală a crescut cu 10 162 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 107 274 milioane euro la 31 martie 2023 (69,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,8 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2023 nivelul de 47 449 milioane euro (30,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.03.2023p
1. Administrația publică 57 636 67 317 2 190
Numerar și depozite 470 255 847
Titluri de natura datoriei* 42 752 52 994 825
Împrumuturi 14 143 13 745 493
Credite comerciale și avansuri 267 319 25
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 365 25
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 364 25
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 915 10 978 3 443
Numerar și depozite 8 872 8 758 2 585
Titluri de natura datoriei 1 911 2 137 755
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 83 103
4. Alte sectoare 26 846 27 895 5 936
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 828 367
Împrumuturi 12 802 12 748 2 682
Credite comerciale și avansuri 12 989 14 062 2 812
Alte pasive 255 257 75
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 98 801 109 555 11 594
II. Investiția directă: credite intra-grup 45 760 45 168 7 366
Total datoria externă (I+II) 144 561 154 723 18 960
Termen scurt 46 839 47 449 14 377
Termen lung 97 722 107 274 4 583

p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,1 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – martie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2023 a fost de 90,9 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.