Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – noiembrie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 581 milioane euro, comparativ cu 2 896 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 317 milioane euro, respectiv cu 342 milioane euro, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 176 milioane euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 150 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – noiembrie 2016p ianuarie – noiembrie 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 71 806 74 702 -2 896 78 625 84 206 -5 581
A. Bunuri şi servicii 64 502 65 584 -1 082 71 760 75 009 -3 249
a. Bunuri 48 226 56 364 -8 138 53 002 63 457 -10 455
b. Servicii 16 276 9 220 7 056 18 758 11 552 7 206
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 421 181 2 240 2 666 168 2 498
– transport 5 072 1 725 3 347 5 602 2 266 3 336
– turism – călătorii 1 406 1 846 -440 2 084 2 917 -833
– alte servicii 7 377 5 468 1 909 8 406 6 201 2 205
B. Venituri primare 2 639 6 784 -4 145 3 087 7 574 -4 487
C. Venituri secundare 4 665 2 334 2 331 3 778 1 623 2 155

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 377 milioane euro (comparativ cu 3 651 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 502 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 875 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 483 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 354 milioane euro la 30 noiembrie 2017 (73,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2017 nivelul de 25 039 milioane euro (26,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,6 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 11 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 30.11.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 69 645 69 354 15 141
I.1. Datoria publică 32 299 33 319 4 568
I.1.1. Datoria publică directă 31 752 32 868 4 479
I.1.2. Datoria garantată public 547 451 89
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
36 091 34 857 10 542
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 637 3 055 1 277
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 255 1 178 31
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 178 31
II. Datoria externă pe termen scurt 23 265 25 039 46 761e
Total datorie externă (I+II) 92 910 94 393 61 902

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2017 a fost de 5,4 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2017 a fost de 84,1 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.