Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – septembrie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 191 milioane euro, comparativ cu 2 885 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 700 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 42 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 562 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 210 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – septembrie 2016p ianuarie – septembrie 2017p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 58 148 61 033 -2 885 63 383 67 574 -4 191
A. Bunuri şi servicii 51 903 52 614 -711 57 491 59 860 -2 369
a. Bunuri 38 712 45 199 -6 487 42 430 50 617 -8 187
b. Servicii 13 191 7 415 5 776 15 061 9 243 5 818
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 951 143 1 808 2 173 137 2 036
– transport 4 079 1 389 2 690 4 498 1 840 2 658
– turism – călătorii 1 186 1 424 -238 1 736 2 354 -618
– alte servicii 5 975 4 459 1 516 6 654 4 912 1 742
B. Venituri primare 2 220 6 392 -4 172 2 755 6 365 -3 610
C. Venituri secundare 4 025 2 027 1 998 3 137 1 349 1 788

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 352 milioane euro (comparativ cu 3 307 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 238 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 114 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 294 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 68 965 milioane euro la 30 septembrie 2017 (74,0 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2016;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2017 nivelul de 24 239 milioane euro (26,0 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,2 la sută faţă de 31 decembrie 2016.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 9 luni 2017p
Sold la 31.12.2016p Sold la 30.09.2017p
I. Datoria externă pe termen lung 69 645 68 965 13 015
I.1. Datoria publică 32 299 32 951 3 761
I.1.1. Datoria publică directă 31 752 32 491 3 679
I.1.2. Datoria garantată public 547 460 82
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
36 091 34 835 9 229
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 3 637 3 217 1 020
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 255 1 179 25
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 255 1 179 25
II. Datoria externă pe termen scurt 23 265 24 239 37 137e
Total datorie externă (I+II) 92 910 93 204 50 152

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,6 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2017, comparativ cu 30,0 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2017 a fost de 5,6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2017 a fost de 89,5 la sută, comparativ cu 90,5 la sută la 31 decembrie 2016.