Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – septembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 619 milioane euro, comparativ cu 4 779 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 492 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 190 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 124 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 282 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – septembrie 2017p ianuarie – septembrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 63 819 68 598 -4 779 68 656 75 275 -6 619
A. Bunuri şi servicii 57 846 59 887 -2 041 62 813 66 536 -3 723
a. Bunuri 42 505 50 789 -8 284 46 402 56 178 -9 776
b. Servicii 15 341 9 098 6 243 16 411 10 358 6 053
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 184 137 2 047 2 197 139 2 058
– transport 4 587 1 733 2 854 4 818 2 057 2 761
– turism – călătorii 1 714 2 273 -559 1 779 2 718 -939
– alte servicii 6 856 4 955 1 901 7 617 5 444 2 173
B. Venituri primare 2 696 7 280 -4 584 2 826 7 286 -4 460
C. Venituri secundare 3 277 1 431 1 846 3 017 1 453 1 564

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 517 milioane euro (comparativ cu 3 731 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 152 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 365 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 634 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 68 129 milioane euro la 30 septembrie 2018 (69,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2018 nivelul de 29 866 milioane euro (30,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 9 luni 2018p
Sold la 31.12.2017 Sold la 30.09.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 68 129 13 080
I.1. Datoria publică 33 550 33 066 4 010
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 32 694 3 945
I.1.2. Datoria garantată public 432 372 65
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 799 33 878 9 041
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 485 1 198
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 185 29
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 185 29
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 29 866 31 073
Total datorie externă (I+II) 97 361 97 995 44 153

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,8 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2018 a fost de 72,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.