• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București organizează evaluarea/selecția directorului Direcţiei de Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale de Rulare în cadrul R.A.T.B., la sediul Regiei Autonome de Transport București din B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, București, prin Comisia de evaluare/selecție desemnată prin Hotărârea C.A. nr.5 din data de 27.01.2014.

Selecția vizează ocuparea postului de director al Direcției de Întreținere Sisteme Energetice și Cale de Rulare.

Evaluarea/selecția se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de evaluare/selecție cuprinde două etape: 

 • Etapa I – selecția dosarelor ;
 • Etapa a II a – interviu, pentru candidaţii declaraţi ,,Admis” după etapa I.

Interviul va fi susținut în limba română, va dura maxim 30 de minute și va consta în :

1) prezentarea unui « Proiect de Plan de măsuri și eficientizare a activităților specifice postului de director al Direcţiei de Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale de Rulare. » Candidaţii îşi pot face cunoscut Planul de măsuri și eficientizare a activităților specifice prin prezentare orală, pe suport de hârtie, prin mijloace electronice (laptop, ecran special, etc.) sau o variantă combinată, etc.

2) un set de întrebări adresat de către membrii Comisiei de evaluare/selecție (nu pot fi adresate întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex).

Etapa a II a – ,,Interviul” poate fi susţinută doar de candidaţii care pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea .

Criteriile de selecție sunt :

 1. Abilități de comunicare
 2. Capacitate de analiză și sinteză
 3. Abilități impuse de funcție
 4. Motivația candidatului
 5. Comportamentul în situațiile de criză
 6. Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora
 7. Exercitarea controlului decizional
 8. Capacitatea managerială

Condiţii de participare: 

 • cunoaşterea limbii române scris și vorbit;
 • experienţă în administrarea/ managementul unor întreprinderi publice ori a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al RATB, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;
 • studii superioare de lungă durată în domeniu funcției pentru care candidează;
 • domiciliul stabil/rezidența în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu intră sub incidenţa Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenţie;
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004) ;
 3. Actul de identitate, original și copie;
 4. Documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare), originale și copii;
 5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte ca are cel putin 5 ani de experienta în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al RATB, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;
 6. Cazier judiciar în termen de valabilitate;
 7. Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu, eliberată de medicul de familie, în termenul de valabilitate;
 8. Copie după carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverinţă, după caz ;
 9. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. 109/30.11.2011-privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii
 10. Declaraţie notarială pe propria raspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de conducere în cadrul unei regii sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de 10 februarie 2014, zilnic între orele 8,00-15,00, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, la sediul Regiei Autonome de Transport București, aflat în B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, etajul 6, Secretariat Consiliul de Administrație al R.A.T.B. – Secretariatul Comisiei de evaluare/selecție în vederea numirii directorului Direcţiei de Întreţinere Sisteme Energetice şi Cale de Rulare în cadrul R.A.T.B. Acestea vor fi prezentate într-un dosar cu șină, însoțit de opisul documentelor, pe care va fi menționat numărul de înregistrare, data și ora depunerii.

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi ,,Admis” după etapa I – Selecția dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa a II a – interviu, de către Secretariatul Comisiei de evaluare/selecţie, la numărul de telefon precizat în Curriculum Vitae.

Go to Top