CA al RATB organizeaza evaluarea/selecția prealabilă a directorului general şi a directorilor executivi în cadrul RATB.

Acasa/COMUNICATE DE PRESA, resurse umane, social/CA al RATB organizeaza evaluarea/selecția prealabilă a directorului general şi a directorilor executivi în cadrul RATB.
  • Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport București organizează, prin Comisia de selecție desemnată prin Hotărârea C.A. nr. 18 din data de 30.08.2013, la sediul Regiei Autonome de Transport București din B-dul Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, București, evaluarea/selecția prealabilă a directorului general şi a directorilor executivi în cadrul RATB.

Selecția vizează ocuparea unui număr de 8 posturi de directori: un post de Director General, un post de Director Financiar – Contabilitate, un post de Director Mentenanță și Administrare Sisteme, un post de Director Achiziții și Marketing, un post de Director Administrativ și Asistență Socială, un post de Director Întreținere Sisteme Energetice și Cale Rulare, un post de Director Programare și Siguranța Circulației, și un post de Director Uzină de Reparații.

Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

         Procedura de evaluare/selecție prealabilă cuprinde două etape:

–    Etapa I – selecția dosarelor ;

–    Etapa II – interviu, pentru candidaţii declaraţi ”admis” după etapa I.

Interviul se va susține în limba română și va consta în prezentarea unui  « Plan de măsuri și eficientizare a activităţilor specifice postului din cadrul direcţiei pentru care candidează. »

Criteriile de selecție sunt :

 1.    capacitatea manageriala/viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung;

2.   abilități de comunicare;

3.    capacitate de analiză și sinteză;

4.   motivația candidatului;

Pentru postul de director general

Condiţii de participare:

– cunoaştere a limbii române, scris și vorbit;

– experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

– studii superioare;

– domiciliu stabil/rezidență în România;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– nu intră sub incidenţa Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

– nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1.     Scrisoare de intenţie;

2.     Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3.     Copie de pe actul de  identitate;

4.  Copii de pe documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare);

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

6.     Cazier judiciar;

7.     Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

8.     Copie de pe carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9.   Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că, în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare/management în cadrul unei regii sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar;

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;

11.  Declarație notarială pe propia răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. 2) lit. (c) din O.U.G. 109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare/selecție prealabilă nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Pentru posturile de Director Financiar – Contabilitate, Director Mentenanță și Administrare Sisteme, Director Achiziții și Marketing, Director Administrativ și Așistență Socială, Director Întreținere Sisteme Energetice și Cale Rulare, Director Programare și Siguranța Circulației și pentru postul de Director Uzina de Reparații

Condiţii de participare:

–  cunoaştere a limbii române, scris și vorbit;

–  experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat;

–  studii superioare de lungă durată/de preferat în domeniu;

–  domiciliu stabil/rezidenţa în România;

–  capacitate deplină de exerciţiu;

– nu intră sub incidenţa Art. 6 și Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1.     Scrisoare de intenţie;

2.     Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

3.     Copie de pe actul de  identitate;

4.  Copii de pe documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare);

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte că are experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

6.     Cazier judiciar;

7.     Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;

8.     Copie de pe carnetul de muncă și extras REVISAL sau adeverinţă, după caz;

9. Declaraţie notarială pe propia răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare se depun până la data de 22.11.2013, ora 15:00, la sediul Regiei Autonome de Transport București, aflat în B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, etajul 6, Secretariat Consiliu de Administrație – Secretariatul Comisiei de evaluare/selecție prealabilă în vederea numirii directorului general şi a directorilor executivi în cadrul RATB. Acestea vor fi prezentate în plic închis și sigilat, pe care va fi menționat numărul de înregistrare, data și ora depunerii.

Plicul va avea menționat „Candidatura pentru funcția de Director ………” în cadrul RATB.

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi „admis” după etapa I – Selecția dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa II – interviu, de către Secretariatul Comisiei de selecţie la numărul de telefon precizat în  Curriculum Vitae.

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!