Concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Primăria Municipiului Timişoara

Acasa/Informatii UTILE/Concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Primăria Municipiului Timişoara
  • Job.Oferte.de.Munca

Job.Oferte.de.Munca

Municipiul Timişoara organizează la sediu concurs pentru ocuparea posturilor vacante in data de 09.07.2015.

Condiţii generale de participare:
Candidaţii trebuie sa indeplineasca condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice postului :-2 inspector la Serviciul public de Asistenta Medicala Şcolara Timisoara
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma;
2. Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: –

Criterii specifice postului :10 asistent medical la Serviciul public de Asistenta Şcolara Timisoara
1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma, specializare asistenta medicala;
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):-Microsoft Office – nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: –

Criterii specifice postului : referent la Compartiment Secretariat – Direcţia Tehnica
1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma;
2. Perfecţionări (specializări): -: operator introducere date; secretariat, stenodactilografiat;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office – nivel avansat;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): limba engleza- nivel avansat;
5. Vechimea în specialitate studiilor: –

Criterii specifice postului : coregraf I la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma- spec. Culturale/arte;
2. Perfecţionări (specializări): coregrafie ;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office – nivel avansat;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: -7 ani

Criterii specifice postului: impresar artistic I la Casa de Cultura a Municipiului Timişoara
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma- spec.management/marketing;
2. Perfecţionări (specializări): –
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office – nivel avansat;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: min.7 ani

Criterii specifice postului: maestru balet I la Casa de Cultura a Municipiului Timişoara
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diploma- spec.arte/culturale;
2. Perfecţionări (specializări): -instructor de dans popular;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office – nivel avansat;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: min.7 ani

Criterii specifice postului: corepetitor I la Casa de Cultura a Municipiului Timişoara
1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma- spec.muzica/coregrafie;
2. Perfecţionări (specializări): muzica/dansuri;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):-Microsoft Office – nivel avansat;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): –
5. Vechimea în specialitate studiilor: min.7 ani

Condiţii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă si proba practica se va desfasura in data de 9 iulie 2015 ora 10,00 la sediul instituţiei, Timişoara , b-dul C.D.Loga nr. 1
c) interviul se va desfasura in data de 13 iulie 2015 ora 10,00 la sediul instituţiei, Timişoara , b-dul C.D.Loga nr.1.

Dosarul de înscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentr u desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
în cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Termen de depunere – 10 zile lucratoare de la data afisarii concursului, respectiv: 30 iunie 2015
ora 16, la secretarul comisiei de concurs, doamna Vatasescu Eugenia – consilier la Serviciul resurse umane la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8 .
Termenele de contestare : 24 de ore de la afişarea rezultatelor Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt :
Rezultate obtinute;
Asumarea responsabilităţii;
Adaptare la complexitatea muncii, iniţiativa si creativitate;
Capacitatea relaţionala;
Salariul: conform prevederilor Legii nr. 284/2010, OUG nr. 83/2014