Concurs privind ocuparea unor posturi vacante la Primaria Timişoara

  • Job.Oferte.de.Munca

Job.Oferte.de.Munca

Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în data de 17.08.2016, ora I000 proba scrisă

DOSARUL DE CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit.e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.în acest caz,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie condidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Termenul de depunere al dosarului 29.07.2016 la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.l, Serviciul Resurse Umane – camera 8 (parter).

Criteriile de evaluare a activităţii profesionale:
Rezultate obţinute;
Asumarea responsabilităţii;
Adaptare la complexitatea muncii,iniţiativa şi creativitate;
Capacitatea relaţională.
Salariul: conform prevederilor Legii nr.283/2011,O.U.G. nr.83/2014

Posturi vacante:

http://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2016/Posturi_vacante_15_07_2016.pdf


Bibliografie:

http://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2016/Bibliografie_15_07_2016(1).pdf

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!

2016-07-18T13:58:22+03:0018 iulie 2016|Categories: Informatii UTILE|Tags: , |