NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN DOMENIUL PERMISELOR DE CONDUCERE

Acasa/auto / transporturi, COMUNICATE DE PRESA, Informatii UTILE, social/NOUTĂŢI LEGISLATIVE DIN DOMENIUL PERMISELOR DE CONDUCERE
  • permis conducere fig3

Sporirea siguranţei rutiere a cetăţenilor europeni, prin reducerea cu 50% a victimelor accidentelor de circulaţie rutieră reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii Europene pentru perioada 2011-2020, unul din instrumentele menite să conducă la îndeplinirea cu succes a acestuia fiind normele de drept care reglementează  domeniul de referinţă, rezultat al interacţiunii dintre factorul uman, vehicul şi mediu.

Din această perspectivă, de remarcat este influenţa pe care Directiva 126/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere a avut-o asupra domeniului, prin modificările aduse asupra categoriilor permisului de conducere, a condiţiilor de obţinere a acestuia, precum şi a cerinţelor privind eliberarea, înlocuirea, recunoaşterea şi preschimbarea acestui document.

Punerea în aplicare a normelor directivei s-a desfăşurat în perioada 19 ianuarie 2009 – 19 ianuarie 2013, interval de timp în care statele membre UE s-au preocupat de transpunerea acestora în legislaţiile specifice naţionale.

Directiva 126/2006/CE privind permisele de conducere a fost modificată în anul 2011 prin Directiva 94/2011/UE, care a stabilit modelul Uniunii Europene de permis de conducere, de tip “carte de credit”, care va fi emis de toate statele membre de la data de 19 ianuarie 2013.

permis conducere fig1De notat, aici, că România a fost statul european care la 1 decembrie 1995 a emis, în premieră pentru Europa, primul permis de conducere de tip „carte de credit”, care era compatibil cu modelul european al permisului de conducere stabilit de Directiva 439/91/CEE privind permisele de conducere. Acest model, prezentat în fig.1, a fost emis până în trimestrul IV 2008, când a fost înlocuit de precursorul modelului stabilit de Directiva 94/2011/UE, prezentat în fig.2.

permis conducere fig2

 Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 94/2011/UE de modificare a Directivei 126/2006/CE privind permisele de conducere, s-a realizat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.157 din 26 iunie 2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial nr.430 din 28 iunie 2012.

Referitor la modelul Uniunii Europene de permis de conducere, prezentat în fig.3, reţine atenţia faptul că suportul permisului este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.

 permis conducere fig3

Caracteristicile fizice ale suportului permisului sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1, iar metodele de verificare a caracteristicilor acestuia în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.

Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:
– suport inert UV;

– model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;

– microscriere;

– printare curcubeu;

– gravare guilloche pozitiv şi negativ;

– elemente optice variabile;

– în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;

– elemente vizibile şi opace fluorescente;

– elemente opace şi transparente IR;

– caracteristici swoosh ale tiparului;

– tipărire prismatică;

– tipărire cu grosime variabilă;

– hologramă;

– fereastră transparentă;

– tipărire parţială tactilă.

În ceea ce priveşte conţinutul, acesta include informaţii privind datele de  identificare ale titularului, fotografia acestuia, categoriile deţinute, cu menţionarea datei obţinerii şi a datei expirării valabilităţii acestora, restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, precum şi alte informaţii de natură administrativă sau al siguranţei rutiere.

Important este faptul că permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.

La data de 19 ianuarie 2013, a intrat in vigoare şi Legea nr.203 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.760 din 12 noiembrie 2012, care a asigurat transpunerea ultimului set de prevederi ale Directivei 126/2006/CE privind permisele de conducere.

Potrivit noilor norme legale, sintagma „subcategorii de vehicule” se înlocuieşte cu sintagma „categorii de vehicule”.

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

Cu privire la examinarea pentru obţinerea permisului de conducere, potrivit  art.23 alin.(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completarile ulterioare, modificată prin Legea nr.203/2012, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, aceasta va consta în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat, condiţiile de obţinere a permisului de conducere urmând a fi stabilite prin regulament.

Actul normativ menţionat introduce noi categorii ale permisului de conducere, respectiv categoriile AM şi A2.

Astfel, categoria AM este destinată mopedului – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct.6 partea A din anexa nr.1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât mopedele sunt considerate autovehicule, potrivit prevederilor art.20 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă, acestea pot fi conduse pe drumurile publice numai în baza unui permis de conducere corespunzător.

Conform dispoziţiilor art.20 alin.(4) din ordonanţa de urgenţă, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria AM este de 16 ani împliniţi, iar examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, în poligoane special amenajate, în conformitate cu prevederile art.23 alin.(9) din acelaşi act normativ. Rămâne, în continuare, valabilă regula potrivit căreia mopedele pot fi conduse de către deţinătorii oricărei categorii a permisului de conducere.

În ceea ce priveşte categoria A2, aceasta este definită în anexa nr.1 la ordonanţa de urgenţă, cuprinzând motocicletele cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale. Conform dispoziţiilor art.20 alin.(4) din ordonanţa de urgenţă, vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria A2 este de 18 ani împliniţi.

La art.6 alin. 321 din ordonanţa de urgenţă, este definit şi triciclul cu motor – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW.

Dacă puterea motorului este de cel mult 15 kW, triciclul cu motor poate fi condus cu permis de conducere categoria A1; dacă puterea motorului depăşeşte 15 kW, acest autovehicul poate fi condus cu permis de conducere categoria A. Triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW pot fi conduse şi de către deţinătorii permiselor de conducere categoria B, cu condiţia ca aceştia să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.

Un element de noutate îl reprezintă şi reglementarea conducerii pe drumurile publice a ansamblului de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu este mai mare de 4.250 kg dar depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, care, potrivit prevederilor art. 241 alin.(3) din ordonanţa de urgenţă, pot conduse de către deţinătorii permisului de conducere categoria B, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

Un alt set de modificări pe care le regăsim în ordonanţa de urgenţă vizează vârsta minimă de la care se pot obţine unele din categoriile actuale ale permisului de conducere, acestea fiind prevăzute la art.20 alin.(4) lit. c), d) şi e). Astfel, categoria A se poate obţine de la vârsta de 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau de la 24 de ani împliniţi. În ceea ce priveşte categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, vârsta minimă s-a majorat de la 18 la 21 de ani împliniţi, în timp ce pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv, vârsta minimă a sporit de la 21 la 24 de ani împliniţi.

Referitor la permisele de conducere, apar noi reglementări privind valabilitatea administrativă a acestora. Astfel, potrivit prevederilor art.24 alin.(5) din ordonanţa de urgenţă, valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:

a)   5 ani, pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;

b)   10 ani, pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.

În situaţia în care titularul unui permis de conducere deţine categorii din ambele grupe de valabilitate menţionate, valabilitatea administrativă a permisului de conducere va fi egală cu valabilitatea administrativă cea mai mare a categoriilor deţinute.

La art.24 alin.(51), ordonanţa de urgenţă introduce un alt element de noutate reprezentat de duplicatul permisului de conducere, care se eliberează în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului.

De remarcat faptul că, potrivit tezei a II-a a aceluiaşi alineat, valabilitatea duplicatului nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.

Articolul 24 alin.(51) din ordonanţa de urgenţă reiterează regula potrivit căreia eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale prevăzute la articolul 22 din acelaşi act normativ. Totodată, la alin.(53) al aceluiaşi articol, se face precizarea că, în cazurile prevăzute la alineatele (51) şi (52) ale articolului în discuţie, eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen.

Procesul de perfecţionare a legislaţiei în domeniul permiselor de conducere va continua pe parcursul anului curent, în contextul în care Directiva 36/2012/UE de modificare a Directivei 126/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, va trebui transpusă de către statele membre UE în legislaţiile naţionale, până la data de 31 decembrie 2013.

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!