Primăria Municipiului Timişoara – Comunicat de Presa

Acasa/administratie publica / institutii de stat, COMUNICATE DE PRESA, sport/Primăria Municipiului Timişoara – Comunicat de Presa
  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Anunț privind depunerea de proiecte de sport, prin programele sportive de utilitate publică ’’Promovarea sportului de performanţă” şi ‘’Sportul pentru toţi’’, pentru finanţarea  acordată de la bugetul local al Municipiului Timişoara – sesiunea a doua

Primăria Municipiului Timişoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare – sesiunea 2, pentru anul de execuţie bugetară 2015, privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, prin programele sportive de utilitate publică ’’Promovarea sportului de performanţă” şi ‘’Sportul pentru toţi’’.

Cadrul legal este dat de urmatoarele acte normative:
– Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
– Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
– Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti;
– Ordin nr. 236/2006 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
– Hotărârea de Guvern  nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată.

Documentaţia de solicitare a finanţării este cuprinsa in Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, şi se pune la dispoziţia solicitanţilor la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau poate fi consultată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.primariatm.ro rubrica Info Primărie, Agenda Sportivă 2015.

În vederea obţinerii finanţării pentru proiectele de sport de la bugetul local al Municipiului Timişoara, aplicanţii vor depune toată documentaţia prevăzută la art. 22-pct.b din Regulament, în două exemplare tipărite, semnate şi ştampilate şi în format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaţionare directă cu Cetăţenii, pentru Direcţia Institutii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Biroul Baze Sportive.

Dosarul de finanţare a solicitanţilor va conţine următoarele acte:
1) formularul de cerere de finanţare, Anexa 1 din Regulament ;
2) declaraţie pe propria răspundere, Anexa 2 din Regulament;
3) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, Anexei 3 din Regulament ;
4) declaraţia de imparţialitate – Anexa 5 din Regulament;
5) cv-ul coordonatorului de proiect, Anexea 8 din Regulament;
6) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:
– scrisori de intenţie din partea terţilor;
– contracte de finantare/ si sau sponsorizare;
– bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
7) declaratia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;
8)  anexele 2 şi 3 din contractul de asociere-cadru;
9) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire, pentru structuri sportive;
10) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;
11) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;
12) copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
13) copie după situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu  excepţia structurilor sportive  înfiinţate în anul în curs;
14) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
15) certificat fiscal eliberat de Direcţia Fiscală original si Certificat de Atestare Fiscală eliberat de DGFP Timis  din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetul de stat si bugetul local, care să nu fie mai vechi de 30 de zile;
16) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii din alte localitati(cluburi,federatii nationale, organizatii),care deruleaza in Timisoara proiecte sportive internationale, de mare importanta, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare.
17) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Termenul de depunere a proiectelor este 1 iulie  2015
. Durata de depunere a proiectelor a fost stabilită pentru a asigura structurilor sportive posibilitatea să acopere din contribuţia financiară a Municipiului Timişoara o perioada cât mai mare din anul sportiv 2015.