Casa de Cultură a Municipiului Timişoara invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură şi tineret.

  1. Denumirea autorităţii finanţatoare: Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
  2. Cod fiscal: 2483475
  3. Adresa: Str.Miron Costin nr.2
  4. Telefon: 0256 498214
  5. Fax: 0256 491526
  6. E-mail: office@timisul.ro

 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activităţi nonprofit, pentru domeniile:  cultură și tineret – pentru anul 2017, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 3 500 000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:
CULTURĂ:  2 800 000 LEI
TINERET:   700 000  LEI

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură şi tineret pe anul 2017este prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor  nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local conform HCL 41-02.02.2016.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al municipiului Timişoara.
Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total  al proiectului.
Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa de 20% putând fi acoperită din alte surse atrase.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 19 din Regulamentul  privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local:
a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1a regulamentului;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18;
c) buget narativ – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
d) dovada existenţei surselor de finanţare proprii (minim 10% din valoare proiectului) se face cu ajutorul următoarelor documentele financiar-contabile:
– extras de cont, nu mai vechi de zece zile la depunerea proiectului, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;
– balanţa analitică de verificare din luna precedentă depunerii proiectului.
e) dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi se face cu ajutorul unuia dintre următoarele documentele de mai jos:
– scrisori de intenţie din partea terţilor;
– contracte de sponsorizare;
– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
g) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi actele adiţionale, respectiv acte juridice echivalente, după caz;
h) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. In cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior.
i) declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local;
j) CV-ul coordonatorului de proiect din care să rezulte ca are competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul, Anexa 8;
k) declaraţia de imparţialitate, Anexa 5;
l) declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9  alin. (2) şi (3) din regulament, Anexa 12;
m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
n) alte documente considerate relevante de către solicitant.

Având in vedere că in anii anteriori au fost proiecte care s-au desfăşurat in prima parte a anului şi nu au putut fi finanţate şi pentru a accelera procedura de obţinere a finanţărilor nerambursabile, propunerile de proiecte se vor depune in perioada 8 – 25 mai 2017. Data limită de depunere a propunerilor este 25 mai 2017, ora 16,00.

Proiectele se depun într-un exemplar la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2  şi vor avea menţiuneape plic „pentru Comisia de Cultură” sau  „pentru Comisia de Tineret” şi un exemplar în format electronic pe CD/DVD/stick.

Informaţii si clarificări cu privire la documente se pot obţine de la secretariatul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de cultură şi Comisia de tineret, constituite prin dispoziţia primarului municipiului Timişoara, în perioada 26 mai  – 2 iunie 2017.

Data transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial R.A. : 24.04.2017

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa