• aaa.advertising4u.ro

Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează prin Comisia de selecţie desemnată prin Hotărârea CGMB nr. 90/29.04.2014, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6 – evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administraţie la Regia Autonomă de Transport Bucureşti – RATB. , după cum urmează:

 • 5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat .
 • 1 reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv al Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Evaluarea/selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârilor C.G.M.B. aplicabile.

Procedura de evaluare/selecţie prealabilă cuprinde două etape:

 • Etapa I – selecţia dosarelor ;
 • Etapa II – interviu, pentru candidaţii declaraţi ”admis” după etapa I. Interviul se va sustine in limba romană.

Criteriile de selecţie sunt : 

 1. îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare ;
 2. abilităţile de comunicare ;
 3. motivaţia candidatului;
 4. capacitatea managerială.

Pentru 5 persoane cu experienţă în administrarea/ managementul regii autonome sau societăţi comerciale

Condiţii de participare:

 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al RATB, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat ;
 • studii superioare; – domiciliul stabil/rezidenta în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu intră sub incidenţa Art. 6 şi Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:
 • nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenţie ;
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004) ;
 3. Copie după actul de identitate ;
 4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare) ;
 5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu;
 8. Copie după carnetul de muncă şi extras REVISAL sau adeverinţă, după caz ;
 9. Declaraţie notarială pe propria raspundere din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare/management în cadrul unei regii sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al regiei autonome, aceasta a înregistrat profit cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar ;
 10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din Legea nr. 286/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Penal referitoare la falsul în declaraţii;
 11. Declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte indeplinirea condiţiilor prevăzute la art.5 alin.2) lit.(c) din O.U.G. 109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă la procedura de evaluare/selecţie prealabilă nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Pentru 1 reprezentant al autorităţii tutelare 

Condiţii de participare:

 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al RATB şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome.
 • studii superioare;
 • domiciliul stabil/rezidenta în România;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu intră sub incidenţa Art. 6 şi Art. 7 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu: 

 1. Scrisoare de intenţie ;
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004) ;
 3. Copie după actul de identitate ;
 4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare) ;
 5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte că are experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome ;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea deplină de exerciţiu.
 8. Copie după carnetul de muncă şi extras REVISAL sau adeverinţă, după caz ;
 9. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. 109/30.11.2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. art. 326 din Legea nr. 286/2009 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Penal referitoare la falsul în declaraţii;

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate

Dosarele de participare se depun până la data de 02.07.2014, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucuresti , aflat în Splaiul Independentei nr. 291 – 293, sector 6, etajul 5, Direcţia Managementul Resurselor Umane – Secretariatul Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie. 

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi “ admis” după etapa I – Selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa II – interviu, de către Secretariatul comisiei se selecţie la numărul de telefon precizat în Curriculum Vitae.

Go to Top