Municipiul Timişoara organizează la sediu concurs pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de la Municipal Timişoara in data de 12.07.2017

Condiţii generale de participare:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, repubicata cu modificarfile si completările ulterioare, respectiv :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă se va desfasura in data de 12 iulie 2017 ora 10,00 la sediul instituţiei, Timişoara , b-dul C.D.Loga nr.l
c) interviul se va desfasura in data de 17 iulie 2017 ora 14,00 la sediul instituţiei, Timişoara , b-dul C.D.Loga nr.l.

Dosarul de înscriere trebuie sa conţină in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după ca2;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 tuni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Termen de depunere – 8 zile de la data afisarii concursului la secretarul comisiei de concurs, la Serviciul Resurse Umane la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8 .
Termenele de contestare : 24 de ore de la afişarea rezultatelor Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt:
Rezultate obtinute;
Asumarea responsabilităţii;
Adaptare la complexitatea muncii, iniţiativa si creativitate;
Capacitatea relaţionala;
Salariul: conform prevederilor Legii nr. 284/2010, OUG nr. 83/2014

Info.: http://www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=11256

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa