Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii:

• sa se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrãrii in munca;

• sa comunice in termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

• sa participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplicã în situaţia în care persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj participã la programe de formare profesionalã, organizate în condiţiile legii, a cãror finanţare este asiguratã din asistenţa financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplicã pe perioada în care persoanele participã la aceste programe de formare profesionalã, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã şi de formare profesionalã oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncã şi se aflã în perioada de acordare a acestor servicii. ;

• sa caute activ un loc de munca.

• sã înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate cu privire la apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. În situaţia în care apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeazã în zile declarate nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.