Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – decembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 416 milioane euro, comparativ cu 5 970 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 102 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 394 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – decembrie 2017p ianuarie – decembrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 85 627 91 597 -5 970 91 536 100 952 -9 416
A. Bunuri şi servicii 77 880 81 853 -3 973 83 897 90 600 -6 703
a. Bunuri 57 187 69 370 -12 183 61 881 76 692 -14 811
b. Servicii 20 693 12 483 8 210 22 016 13 908 8 108
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 886  183 2 703 2 794  177 2 617
– transport 6 186 2 358 3 828 6 509 2 793 3 716
– turism – călătorii 2 237 3 074 – 837 2 453 3 656 -1 203
– alte servicii 9 384 6 868 2 516 10 260 7 282 2 978
B. Venituri primare 3 248 7 886 -4 638 3 429 8 389 -4 960
C. Venituri secundare 4 499 1 858 2 641 4 210 1 963 2 247

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 936 milioane euro (comparativ cu 4 797 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 042 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 894 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 115 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 219 milioane euro la 31 decembrie 2018 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,9 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2018 nivelul de 31 257 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2018p
Sold la 31.12.2017 Sold la 31.12.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 67 219 17 338
I.1. Datoria publică 33 550 34 063 4 740
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 33 711 4 658
I.1.2. Datoria garantată public  432  352  82
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 799 31 960 12 557
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 110 1 640
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 196  41
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 196  41
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 31 257 43 825e
Total datorie externă (I+II) 97 361 98 476 61 163

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,7 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2018 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2018 a fost de 74,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.