Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – aprilie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 306 milioane euro, comparativ cu 1 665 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 273 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 34 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 817 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 151 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – aprilie 2018p ianuarie – aprilie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 30 340 32 005 -1 665 32 868 35 174 -2 306
A. Bunuri şi servicii 27 127 28 187 -1 060 29 000 31 367 -2 367
a. Bunuri 20 313 23 966 -3 653 21 165 26 091 -4 926
b. Servicii 6 814 4 221 2 593 7 835 5 276 2 559
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 915 67 848 991 54 937
– transport 2 020 855 1 165 2 436 1 041 1 395
– turism – călătorii 630 1 018 -388 668 1 216 -548
– alte servicii 3 249 2 281 968 3 740 2 965 775
B. Venituri primare 1 945 3 124 -1 179 2 123 2 485 -362
C. Venituri secundare 1 268 694 574 1 745 1 322 423

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 323 milioane euro (comparativ cu 1 592 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 938 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 385 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2019, datoria externă totală a crescut cu 3 665 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 864 milioane euro la 30 aprilie 2019 (67,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2019 nivelul de 33 218 milioane euro (32,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,6 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 4 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 30.04.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 69 864 4 809
I.1. Datoria publică 34 763 37 126 1 002
I.1.1. Datoria publică directă 34 415 36 787 986
I.1.2. Datoria garantată public 348 339 16
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 31 521 3 792
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 1 488 790
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 217 15
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 217 15
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 33 218 17 379e
Total datorie externă (I+II) 99 417 103 082 22 188

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,6 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2019 a fost de 73,3 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.