În perioada ianuarie – aprilie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 782 milioane euro, comparativ cu 2 258 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 880 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 465 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 427 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 464 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – aprilie 2019p ianuarie – aprilie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 33 816 36 074 -2 258 30 779 32 561 -1 782
A. Bunuri şi servicii 29 297 31 774 -2 477 26 335 29 227 -2 892
a. Bunuri 21 093 26 143 -5 050 18 537 24 467 -5 930
b. Servicii 8 204 5 631 2 573 7 798 4 760 3 038
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 986 53 933 795 57 738
– transport 2 521 1 086 1 435 2 218 930 1 288
– turism – călătorii 806 1 529 -723 538 1 043 -505
– alte servicii 3 891 2 963 928 4 247 2 730 1 517
B. Venituri primare 2 771 2 586 185 2 756 2 144 612
C. Venituri secundare 1 748 1 714 34 1 688 1 190 498

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat valoarea netă negativă de 454 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2 161 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 33 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 487 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2020, datoria externă totală a crescut cu 683 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 276 milioane euro la 30 aprilie 2020 (68,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2020 nivelul de 33 280 milioane euro (31,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,3 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 4 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 30.04.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 73 276 4 648
I.1. Datoria publică 39 477 39 744 915
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 39 472 900
I.1.2. Datoria garantată public 285 272 15
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 294 3 731
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 411 152
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 238 2
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 238 2
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 33 280e 17 346e
Total datorie externă (I+II) 105 873 106 556 21 994

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe, provenită din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3 000 milioane euro și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 421 milioane euro, a fost diminuată de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -3 044 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2020 a fost de 72,1 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.