Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – august 2019p p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 080 milioane euro, comparativ cu 6 104 milioane euro în perioada ianuarie – august 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 081 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – august 2018p ianuarie – august 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 61 386 67 490 -6 104 64 778 71 858 -7 080
A. Bunuri şi servicii 55 888 59 215 -3 327 58 636 63 687 -5 051
a. Bunuri 41 051 49 872 -8 821 41 757 52 659 -10 902
b. Servicii 14 837 9 343 5 494 16 879 11 028 5 851
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 899 128 1 771 1 977 112 1 865
– transport 4 496 1 910 2 586 5 153 2 287 2 866
– turism – călătorii 1 558 2 373 -815 1 678 2 817 -1 139
– alte servicii 6 884 4 932 1 952 8 071 5 812 2 259
B. Venituri primare 2 820 6 975 -4 155 2 982 6 174 -3 192
C. Venituri secundare 2 678 1 300 1 378 3 160 1 997 1 163

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 581 milioane euro (comparativ cu 3 482 milioane euro în perioada ianuarie – august 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 582 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 999 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2019, datoria externă totală a crescut cu 9 131 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 74 342 milioane euro la 31 august 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,9 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2019 nivelul de 34 630 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,7 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 8 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.08.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 68 286 74 342 10 165
I.1. Datoria publică 34 850 41 117 2 662
I.1.1. Datoria publică directă 34 499 40 807 2 613
I.1.2. Datoria garantată public 351 310 49
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 240 32 005 7 493
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 1 433 676 817
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 220 10
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 220 10
II. Datoria externă pe termen scurt 31 555 34 630e 31 947e
Total datorie externă (I+II) 99 841 108 972 42 112

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele opt luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de 2 683 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul împrumuturilor contractate de la organismele internaționale în valoare de 1 519 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,3 la sută în perioada ianuarie – august 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2019 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2019 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.