În perioada ianuarie – august 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 789 milioane euro, comparativ cu 7 099 milioane euro în perioada ianuarie-august 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 851 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 426 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus deficitul cu 1 193 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 542 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – august 2019 ianuarie – august 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 67 233 74 332 -7 099 58 546 64 335 -5 789
A. Bunuri şi servicii 58 978 64 545 -5 567 50 773 56 765 -5 992
a. Bunuri 41 733 52 711 -10 978 35 682 47 511 -11 829
b. Servicii 17 245 11 834 5 411 15 091 9 254 5 837
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 969 109 1 860 1 625 96 1 529
– transport 5 244 2 382 2 862 4 245 1 724 2 521
– turism – călătorii 2 009 3 495 -1 486 845 1 850 -1 005
– alte servicii 8 023 5 848 2 175 8 376 5 584 2 792
B. Venituri primare 4 718 6 845 -2 127 4 342 5 276 -934
C. Venituri secundare 3 537 2 942 595 3 431 2 294 1 137

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 396 milioane euro (comparativ cu 4 364 milioane euro în perioada ianuarie – august 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 994 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 402 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2020, datoria externă totală a crescut cu 6 339 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 83 073 milioane euro la 31 august 2020 (71,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 11,8 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2020 nivelul de 33 049 milioane euro (28,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,8 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 8 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.08.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 74 319 83 073 8 640
I.1. Datoria publică 39 477 48 880 1 480
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 48 637 1 439
I.1.2. Datoria garantată public 285 243 41
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 626 33 020 7 156
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 417 235 377
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 173 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 173 4
II. Datoria externă pe termen scurt 35 464 33 049e 39 830e
Total datorie externă (I+II) 109 783 116 122 48 470

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2770 echivalent milioane euro), precum și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 606 milioane euro, diminuate de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -715 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – august 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2020 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2020 a fost de 79,5 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.