În perioada ianuarie – august 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 149 milioane euro, comparativ cu 6 549 milioane euro în perioada ianuarie – august 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2 389 milioane euro, respectiv 587 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 315 milioane euro, respectiv cu 309 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – august 2020 ianuarie – august 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 59 035 65 584 -6 549 71 204 81 353 -10 149
A. Bunuri şi servicii 50 924 56 933 -6 009 62 365 71 072 -8 707
a. Bunuri 35 725 47 709 -11 984 45 160 59 533 -14 373
b. Servicii 15 199 9 224 5 975 17 205 11 539 5 666
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 612 91 1 521 1 597 108 1 489
– transport 4 296 1 713 2 583 4 838 2 103 2 735
– turism – călătorii 854 1 904 -1 050 1 613 2 784 -1 171
– alte servicii 8 437 5 516 2 921 9 157 6 544 2 613
B. Venituri primare 4 572 6 247 -1 675 4 986 7 248 -2 262
C. Venituri secundare 3 539 2 404 1 135 3 853 3 033 820

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 4 394 milioane euro (comparativ cu 1 481 milioane euro în perioada ianuarie – august 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 803 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 591 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2021, datoria externă totală a crescut cu 8 404 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 99 049 milioane euro la 31 august 2021 (73,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2021 nivelul de 36 162 milioane euro (26,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,7 la sută față de 31 decembrie 2020.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 8 luni 2021p
Sold la 31.12.2020 Sold la 31.08.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 93 541 99 049 10 204
I.1. Datoria publică 57 533 60 961 2 613
I.1.1. Datoria publică directă 57 309 60 777 2 573
I.1.2. Datoria garantată public 224 184 40
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
34 848 34 811 7 590
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 144 267 42
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 160 3 277 1
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 3 277 1
II. Datoria externă pe termen scurt 33 266 36 162e 49 687e
Total datorie externă (I+II) 126 807 135 211 59 891

e – date estimate
p – date provizorii
* Datoria autorității monetare a crescut ca urmare a intrării în vigoare a noii alocări generale de DST de către FMI, acordată tuturor țărilor membre conform cotei de participare, valoarea alocată României fiind de 1 736 milioane DST (aproximativ 2 100 milioane echivalent EUR).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,4 la sută în perioada ianuarie – august 2021, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2021 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2021 a fost de 89,4 la sută, comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.