În perioada ianuarie – decembrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 478 milioane euro, comparativ cu 8 960 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 554 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 194 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 533 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 309 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – decembrie 2018p ianuarie – decembrie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 95 282 104 242 -8 960 100 564 111 042 -10 478
A. Bunuri şi servicii 85 612 92 057 -6 445 89 385 98 190 -8 805
a. Bunuri 61 819 76 624 -14 805 63 062 80 421 -17 359
b. Servicii 23 793 15 433 8 360 26 323 17 769 8 554
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 936 182 2 754 2 948 155 2 793
– transport 6 912 2 932 3 980 7 857 3 512 4 345
– turism – călătorii 2 877 4 522 -1 645 3 177 5 319 -2 142
– alte servicii 11 068 7 797 3 271 12 341 8 783 3 558
B. Venituri primare 5 271 9 038 -3 767 5 743 8 977 -3 234
C. Venituri secundare 4 399 3 147 1 252 5 436 3 875 1 561

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 296 milioane euro (comparativ cu 5 266 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 5 177 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 119 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 6 159 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung lung a însumat 72 740 milioane euro la 31 decembrie 2019 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,5 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2019 nivelul de 33 260 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.12.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 68 286 72 740 16 110
I.1. Datoria publică 34 850 39 490 4 108
I.1.1. Datoria publică directă 34 499 39 204 4 034
I.1.2. Datoria garantată public 351 286 74
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 240 32 034 11 989
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 1 433 702 1 242
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 216 13
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 216 13
II. Datoria externă pe termen scurt 31 555 33 260e 50 029e
Total datorie externă (I+II) 99 841 106 000 66 139

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în anul 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 232 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare de 3 096 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,0 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2019, comparativ cu 22,3 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,8 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2019 a fost de 72,2 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.