În perioada ianuarie – decembrie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 983 milioane euro, comparativ cu 10 480 milioane euro în perioada ianuarie-decembrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 371 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 981 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 656 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 543 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – decembrie 2019p ianuarie – decembrie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 101 989 112 469 -10 480 92 356 103 339 -10 983
A. Bunuri şi servicii 90 143 98 915 -8 772 81 015 90 177 -9 162
a. Bunuri 63 085 80 509 -17 424 57 579 76 374 -18 795
b. Servicii 27 058 18 406 8 652 23 436 13 803 9 633
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 969 164 2 805 2 531 135 2 396
– transport 7 966 3 629 4 337 6 795 2 595 4 200
– turism – călătorii 3 195 5 360 -2 165 1 252 2 631 -1 379
– alte servicii 12 928 9 253 3 675 12 858 8 442 4 416
B. Venituri primare 6 295 9 487 -3 192 5 571 9 419 -3 848
C. Venituri secundare 5 551 4 067 1 484 5 770 3 743 2 027

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 921 milioane euro (comparativ cu 4 849 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2019), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 953 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 2 032 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 15 669 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 91 276 milioane euro la 31 decembrie 2020 (72,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2020 nivelul de 34 176 milioane euro (27,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.12.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 74 319 91 276 15 078
I.1. Datoria publică 39 477 57 392 3 033
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 57 172 2 970
I.1.2. Datoria garantată public 285 220 63
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 626 32 724 12 041
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 417 125 565
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 160 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 160 4
II. Datoria externă pe termen scurt 35 464 34 176e 56 021e
Total datorie externă (I+II) 109 783 125 452 71 099

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni pe piața externă ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 8 800 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2688 echivalent milioane euro), din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 3 538 milioane euro, precum și din variația prețurilor titlurilor de valoare de circa 1 956 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,6 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2020 a fost de 88,4 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.