În perioada ianuarie – decembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22 694 milioane euro, comparativ cu 26 040 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 990 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 204 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 9 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 143 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – decembrie 2022 ianuarie – decembrie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 137 097 163 137 -26 040 141 918 164 612 -22 694
A. Bunuri şi servicii 122 954 141 928 -18 974 126 120 141 900 -15 780
a. Bunuri 86 017 118 064 -32 047 86 526 115 583 -29 057
b. Servicii 36 937 23 864 13 073 39 594 26 317 13 277
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 3 031 160 2 871 3 280 144 3 136
– transport 10 195 4 606 5 589 10 579 4 599 5 980
– turism – călătorii 4 474 7 382 -2 908 4 594 8 459 -3 865
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 9 334 3 698 5 636 10 042 4 139 5 903
– alte servicii 9 903 8 018 1 885 11 099 8 976 2 123
B. Venituri primare 7 213 15 726 -8 513 8 247 16 751 -8 504
C. Venituri secundare 6 930 5 483 1 447 7 551 5 961 1 590

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 587 milioane euro (comparativ cu 10 039 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 548 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 39 milioane euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 24 926 milioane euro, până la 168 812 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 121 162 milioane euro la 31 decembrie 2023 (71,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2023 nivelul de 47 650 milioane euro (28,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,3 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.12.2023p
1. Administrația publică 57 845 76 739 8 574
Numerar și depozite 470 391 2 875
Titluri de natura datoriei* 42 941 61 188 3 773
Împrumuturi 14 163 14 957 1 574
Credite comerciale și avansuri 267 199 352
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 307 133
Numerar și depozite 1 1 13
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 306 120
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 973 12 973 13 421
Numerar și depozite 8 880 8 550 10 138
Titluri de natura datoriei 1 961 4 330 2 965
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 93 318
4. Alte sectoare 27 898 30 878 26 535
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 863 649
Împrumuturi 12 813 13 395 12 154
Credite comerciale și avansuri 14 022 16 306 13 397
Alte pasive 263 314 335
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 100 120 123 897 48 663
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 766 44 915 34 026
Total datoria externă (I+II) 143 886 168 812 82 689
Termen scurt 45 248 47 650 60 807
Termen lung 98 638 121 162 21 882

p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 5,4 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2023 a fost de 97,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.