În perioada ianuarie – februarie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 325 milioane euro, comparativ cu 176 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 240 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 88 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 126 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – februarie 2019p ianuarie – februarie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 166 17 342 -176 17 511 17 836 -325
A. Bunuri şi servicii 14 248 15 336 -1 088 14 519 15 970 -1 451
a. Bunuri 10 455 12 839 -2 384 10 709 13 333 -2 624
b. Servicii 3 793 2 497 1 296 3 810 2 637 1 173
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 473 25 448 349 19 330
– transport 1 196 499 697 972 482 490
– turism – călătorii 385 743 -358 484 796 -312
– alte servicii 1 739 1 230 509 2 005 1 340 665
B. Venituri primare 1 848 1 093 755 1 994 1 151 843
C. Venituri secundare 1 070 913 157 998 715 283

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 409 milioane euro (comparativ cu 1 404 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 437 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 28 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2020, datoria externă totală a crescut cu 4 748 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 77 997 milioane euro la 29 februarie 2020 (70,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2020 nivelul de 32 624 milioane euro (29,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă a României Serviciul datoriei externe, 2 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 29.02.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 77 997 2 125
I.1. Datoria publică 39 477 44 127 395
I.1.1. Datoria publică directă* 39 192 43 850 386
I.1.2. Datoria garantată public 285 277 9
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 643 1 728
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 739 70
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 227 2
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 227 2
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 32 624e 9 513e
Total datorie externă (I+II) 105 873 110 621 11 638

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în perioada ianuarie – februarie 2020 a provenit în principal din emisiunea de euroobligațiuni a Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3 000 milioane euro, din titlurile de valoare denominate în euro cumpărate de nerezidenți de pe piața internă în valoare nominală de circa 900 milioane euro, din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 363 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare 65 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – februarie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 29 februarie 2020 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 29 februarie 2020 a fost de 77,9 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.