În perioada ianuarie – februarie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 627 milioane euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 485 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 265 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 463 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare s-a încheiat cu un deficit de 358 milioane euro, comparativ cu un excedent de 155 milioane euro în perioada similară a anului 2020.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – februarie 2020p ianuarie – februarie 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 18 180 18 611 -431 17 261 18 888 -1 627
A. Bunuri şi servicii 14 922 16 284 -1 362 14 498 16 080 -1 582
a. Bunuri 10 837 13 454 -2 617 10 456 13 558 -3 102
b. Servicii 4 085 2 830 1 255 4 042 2 522 1 520
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 495 31 464 410 24 386
– transport 1 188 541 647 1 186 485 701
– turism – călătorii 392 877 -485 171 391 -220
– alte servicii 2 010 1 381 629 2 275 1 622 653
B. Venituri primare 2 273 1 497 776 2 153 1 840 313
C. Venituri secundare 985 830 155 610 968 -358

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 578 milioane euro (comparativ cu 690 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 823 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 245 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 2 311 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 90 947 milioane euro la 28 februarie 2021 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,0 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2021 nivelul de 32 669 milioane euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 2 luni 2021p
Sold la 31.12.2020p Sold la 28.02.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 92 826 90 947 2 626
I.1. Datoria publică 57 527 56 214 1 333
I.1.1. Datoria publică directă 57 307 56 001 1 325
I.1.2. Datoria garantată public 220 213 8
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
34 139 33 563 1 293
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 137 105 57
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 160 1 170 0
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 1 170 0
II. Datoria externă pe termen scurt 33 101 32 669e 9 555e
Total datorie externă (I+II) 125 927 123 616 12 181

e) date estimate
p) date provizorii
*) Scăderea datoriei publice directe a provenit în principal din variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -1 348 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – februarie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2021 a fost de 83,5 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.