În perioada ianuarie – februarie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 252 milioane euro, comparativ cu 1 442 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 192 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 131 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 10 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 261 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – februarie 2021p ianuarie – februarie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 046 18 488 -1 442 20 923 23 175 -2 252
A. Bunuri şi servicii 14 169 15 797 -1 628 17 828 20 517 -2 689
a. Bunuri 10 563 13 522 -2 959 13 030 17 181 -4 151
b. Servicii 3 606 2 275 1 331 4 798 3 336 1 462
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 357 29 328 417 24 393
– transport 1 066 461 605 1 282 569 713
– turism – călătorii 169 398 -229 419 956 -537
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 951 420 531 1 243 547 696
– alte servicii 1 063 967 96 1 437 1 240 197
B. Venituri primare 2 237 1 683 554 2 387 1 843 544
C. Venituri secundare 640 1 008 -368 708 815 -107

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 926 milioane euro (comparativ cu 844 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 182 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 256 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externă totală a crescut cu 532 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97 341 milioane euro la 28 februarie 2022 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2022 nivelul de 37 808 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 2 luni 2022p
Sold la 31.12.2021p Sold la 28.02.2022p
1. Administrația publică 58 802 59 031 2 576
Numerar și depozite 283 190 595
Titluri de natura datoriei 47 192 45 593 1 910
Împrumuturi 11 273 13 191 65
Credite comerciale și avansuri 50 53 6
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 391 1
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 365 3 390 1
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 7 813 1 172
Numerar și depozite 7 187 7 160 1 157
Titluri de natura datoriei 591 593 6
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 20 60 9
4. Alte sectoare 25 708 25 950 3 197
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 1 220 1 183 8
Împrumuturi 13 398 13 378 1 752
Credite comerciale și avansuri 10 919 11 217 1 401
Alte pasive 171 172 36
I. Datoria externă (1+2+3+4)* 95 674 96 185 6 946
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 38 964 6 904
Total datoria externă (I+II) 134 617 135 149 13 850
Termen scurt 37 451 37 808 10 359
Termen lung 97 166 97 341 3 491

p – date provizorii
*excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,6 la sută în perioada ianuarie – februarie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2022 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2022 a fost de 85,1 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.