Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – iulie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 025 milioane euro, comparativ cu 4 859 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 069 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 436 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 720 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 253 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iulie 2018p ianuarie – iulie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 53 927 58 786 -4 859 57 289 63 314 -6 025
A. Bunuri şi servicii 48 968 51 695 -2 727 51 790 56 150 -4 360
a. Bunuri 36 385 43 762 -7 377 37 146 46 592 -9 446
b. Servicii 12 583 7 933 4 650 14 644 9 558 5 086
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 645 111 1 534 1 741 98 1 643
– transport 3 784 1 614 2 170 4 508 1 987 2 521
– turism – călătorii 1 232 1 992 -760 1 332 2 368 -1 036
– alte servicii 5 922 4 216 1 706 7 063 5 105 1 958
B. Venituri primare 2 630 5 952 -3 322 2 745 5 347 -2 602
C. Venituri secundare 2 329 1 139 1 190 2 754 1 817 937

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 916 milioane euro (comparativ cu 2 384 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 102 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 814 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 194 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 331 milioane euro la 31 iulie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,9 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2019 nivelul de 34 280 milioane euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 7 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.07.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 73 331 9 111
I.1. Datoria publică 34 763 40 426 2 520
I.1.1. Datoria publică directă* 34 415 40 114 2 474
I.1.2. Datoria garantată public 348 312 46
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 31 690 6 565
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 660 833
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 215 26
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 215 26
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 34 280 28 273e
Total datorie externă (I+II) 99 417 107 611 37 384

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele șapte luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice, în valoare nominală de 5 000 milioane euro, precum și din influența prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică, în valoare de 2 134 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2019 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2019 a fost de 77,7 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.