Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – iunie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 135 milioane euro, comparativ cu 3 717 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 486 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 104 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 240 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iunie 2018p ianuarie – iunie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 46 063 49 780 -3 717 48 733 53 868 -5 135
A. Bunuri şi servicii 41 666 43 826 -2 160 43 741 47 283 -3 542
a. Bunuri 31 060 37 144 -6 084 31 957 39 527 -7 570
b. Servicii 10 606 6 682 3 924 11 784 7 756 4 028
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 399 97 1 302 1 485 82 1 403
– transport 3 174 1 352 1 822 3 642 1 567 2 075
– turism – călătorii 990 1 624 -634 1 064 1 916 -852
– alte servicii 5 043 3 609 1 434 5 593 4 191 1 402
B. Venituri primare 2 395 4 985 -2 590 2 576 4 962 -2 386
C. Venituri secundare 2 002 969 1 033 2 416 1 623 793

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2 322 milioane euro (comparativ cu 1 783 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 762 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 560 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 254 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 70 361 milioane euro la 30 iunie 2019 (67,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2019 nivelul de 33 310 milioane euro (32,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,9 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 6 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 30.06.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 70 361 8 453
I.1. Datoria publică 34 763 37 982 2 385
I.1.1. Datoria publică directă 34 415 37 666 2 344
I.1.2. Datoria garantată public 348 316 41
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 31 176 6 046
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 677 804
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 203 22
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 203 22
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 33 310 26 448e
Total datorie externă (I+II) 99 417 103 671 34 901

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,2 la sută în perioada ianuarie – iunie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73,0 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.