În perioada ianuarie – iunie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 497 milioane euro, comparativ cu 4 373 milioane euro în perioada ianuarie-iunie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 127 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 376 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 1 123 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 504 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – iunie 2019p ianuarie – iunie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 50 630 55 003 -4 373 43 881 47 378 -3 497
A. Bunuri şi servicii 44 541 48 123 -3 582 37 910 42 243 -4 333
a. Bunuri 31 861 39 546 -7 685 26 344 35 156 -8 812
b. Servicii 12 680 8 577 4 103 11 566 7 087 4 479
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 496 83 1 413 1 179 86 1 093
– transport 3 861 1 688 2 173 3 371 1 380 1 991
– turism – călătorii 1 285 2 388 -1 103 612 1 377 -765
– alte servicii 6 038 4 418 1 620 6 404 4 244 2 160
B. Venituri primare 3 603 4 641 -1 038 3 417 3 332 85
C. Venituri secundare 2 486 2 239 247 2 554 1 803 751

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 352 milioane euro (comparativ cu 2 697 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 160 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 192 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 579 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 78 983 milioane euro la 30 iunie 2020 (70,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2020 nivelul de 32 469 milioane euro (29,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 6 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 30.06.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 78 983 6 874
I.1. Datoria publică 39 477 45 285 1 202
I.1.1. Datoria publică directă* 39 192 45 028 1 170
I.1.2. Datoria garantată public 285 257 32
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 489 5 669
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 325 304
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 209 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 209 3
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 32 469e 25 290e
Total datorie externă (I+II) 105 873 111 452 32 164

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe, provenită din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 510 milioane euro, a fost diminuată de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -1 175 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – iunie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80,0 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.