Banca Naţională a României Sigla-BNR

În perioada ianuarie – mai 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 401 milioane euro, comparativ cu 2 564 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 476 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 116 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 778 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 255 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – mai 2018p ianuarie – mai 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 38 268 40 832 -2 564 41 108 44 509 -3 401
A. Bunuri şi servicii 34 367 35 982 -1 615 36 708 39 683 -2 975
a. Bunuri 25 686 30 562 -4 876 26 918 33 270 -6 352
b. Servicii 8 681 5 420 3 261 9 790 6 413 3 377
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 151 83 1 068 1 235 68 1 167
– transport 2 589 1 104 1 485 3 034 1 301 1 733
– turism – călătorii 816 1 305 -489 864 1 559 -695
– alte servicii 4 125 2 928 1 197 4 657 3 485 1 172
B. Venituri primare 2 191 4 028 -1 837 2 322 3 381 -1 059
C. Venituri secundare 1 710 822 888 2 078 1 445 633

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 491 milioane euro (comparativ cu 1 660 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 476 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 15 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2019, datoria externă totală a crescut cu 4 109 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 455 milioane euro la 31 mai 2019 (67,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,2 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2019 nivelul de 34 071 milioane euro (32,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.05.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 67 966 69 455 7 143
I.1. Datoria publică 34 763 36 823 2 164
I.1.1. Datoria publică directă 34 415 36 489 2 143
I.1.2. Datoria garantată public 348 334 21
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 007 31 414 4 958
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 241 710 759
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 218 21
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 218 21
II. Datoria externă pe termen scurt 31 451 34 071 21 231e
Total datorie externă (I+II) 99 417 103 526 28 374

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,5 la sută în perioada ianuarie – mai 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2019 a fost de 4,6 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2019 a fost de 72,6 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.