În perioada ianuarie – mai 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 881 milioane euro, comparativ cu 3 414 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 379 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 513 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 562 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – mai 2019p ianuarie – mai 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 42 495 45 909 -3 414 36 864 39 745 -2 881
A. Bunuri şi servicii 37 239 40 363 -3 124 31 542 35 208 -3 666
a. Bunuri 26 851 33 315 -6 464 21 943 29 328 -7 385
b. Servicii 10 388 7 048 3 340 9 599 5 880 3 719
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 247 66 1 181 954 71 883
– transport 3 195 1 384 1 811 2 799 1 153 1 646
– turism – călătorii 1 043 1 944 -901 534 1 195 -661
– alte servicii 4 903 3 654 1 249 5 312 3 461 1 851
B. Venituri primare 3 174 3 599 -425 3 076 2 988 88
C. Venituri secundare 2 082 1 947 135 2 246 1 549 697

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat valoarea netă negativă de 338 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2 059 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă negativă de 72 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 266 milioane euro.

În perioada ianuarie – mai 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 023 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 77 630 milioane euro la 31 mai 2020 (70 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,4 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33 266 milioane euro (30 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian – mai 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.05.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 77 630 5 945
I.1. Datoria publică 39 477 43 953 1 054
I.1.1. Datoria publică directă* 39 192 43 689 1 030
I.1.2. Datoria garantată public 285 264 24
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 463 4 888
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 324 280
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 214 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 214 3
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 33 266e 21 045e
Total datorie externă (I+II) 105 873 110 896 26 990

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe, provenită din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 562 milioane euro, a fost diminuată de variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -1 913 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,8 la sută în perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2020 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2020 a fost de 79,3 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.