În perioada ianuarie-martie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 365 milioane euro, comparativ cu 1 120 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 640 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 39 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 137 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 219 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – martie 2019p ianuarie – martie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 25 743 26 863 -1 120 24 768 26 133 -1 365
A. Bunuri şi servicii 22 034 23 939 -1 905 21 104 23 610 -2 506
a. Bunuri 16 017 19 732 -3 715 15 776 20 131 -4 355
b. Servicii 6 017 4 207 1 810 5 328 3 479 1 849
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 755 40 715 554 24 530
– transport 1 851 784 1 067 1 395 571 824
– turism – călătorii 576 1 126 -550 529 995 -466
– alte servicii 2 835 2 257 578 2 850 1 889 961
B. Venituri primare 2 322 1 733 589 2 335 1 609 726
C. Venituri secundare 1 387 1 191 196 1 329 914 415

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat valoarea netă negativă de 551 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 1 235 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 248 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 799 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2020, datoria externă totală a crescut cu 350 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 74 867 milioane euro la 31 martie 2020 (70,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2020 nivelul de 31 355 milioane euro (29,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,7 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 31.03.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 73 646 74 867 3 067
I.1. Datoria publică 39 477 41 031 523
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 40 760 508
I.1.2. Datoria garantată public 285 271 15
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 953 32 610 2 542
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 749 408 88
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 226 2
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 226 2
II. Datoria externă pe termen scurt 32 227 31 355e 14 504e
Total datorie externă (I+II) 105 873 106 222 17 571

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în perioada ianuarie – martie 2020 a provenit în principal din emisiunea de euroobligațiuni a Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 3 000 milioane euro, din titlurile de valoare denominate în euro cumpărate de nerezidenți de pe piața internă în valoare nominală de circa 900 milioane euro, din influența negativă a variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa -2400 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare de 113 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,5 la sută în perioada ianuarie – martie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2020 a fost de 5 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2020 a fost de 77,3 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.