În perioada ianuarie – martie2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 676 milioane euro, comparativ cu 2 736 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 557 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 72 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 287 milioane euro, comparativ cu un excedent de 152 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 16 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – martie 2021p ianuarie – martie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 26 724 29 460 -2 736 32 095 36 771 -4 676
A. Bunuri şi servicii 22 568 25 503 -2 935 28 070 32 490 -4 420
a. Bunuri 16 730 21 806 -5 076 20 653 27 286 -6 633
b. Servicii 5 838 3 697 2 141 7 417 5 204 2 213
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 568 44 524 641 36 605
– transport 1 718 747 971 1 977 881 1 096
– turism – călătorii 266 656 -390 653 1 529 -876
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 1 533 648 885 1 915 832 1 083
– alte servicii 1 753 1 602 151 2 231 1 926 305
B. Venituri primare 2 799 2 647 152 2 756 3 043 -287
C. Venituri secundare 1 357 1 310 47 1 269 1 238 31

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae în România au însumat 2 297 milioane euro (comparativ cu 2 099 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 935 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 362 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2022, datoria externă totală a crescut cu 721 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 516 milioane euro la 31 martie 2022 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2022 nivelul de 38 822 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 3 luni 2022p
Sold la 31.12.2021p Sold la 31.03.2022p
1. Administrația publică 58 802 58 495 3 152
Numerar și depozite 283 216 734
Titluri de natura datoriei 47 192 45 053 2 307
Împrumuturi 11 273 13 167 101
Credite comerciale și avansuri 50 55 10
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 366 3 387 1
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 365 3 386 1
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 7 805 1 867
Numerar și depozite 7 187 7 279 1 685
Titluri de natura datoriei 591 471 153
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 20 55 29
4. Alte sectoare 25 708 25 960 5 625
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 1 220 1 174 513
Împrumuturi 13 398 12 823 2 916
Credite comerciale și avansuri 10 919 11 790 2 142
Alte pasive 171 173 54
I. Datoria externă (1+2+3+4)* 95 674 95 647 10 645
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 39 691 10 473
Total datoria externă (I+II) 134 617 135 338 21 118
Termen scurt 37 451 38 822 15 873
Termen lung 97 166 96 516 5 245

p – date provizorii
*excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7 la sută în perioada ianuarie – martie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2022 a fost de 80,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.