În perioada ianuarie – noiembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 730 milioane euro, comparativ cu 5 468 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 535 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 169 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 260 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 298 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – noiembrie 2017p ianuarie – noiembrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 78 910 84 378 -5 468 84 661 93 391 -8 730
A. Bunuri şi servicii 71 922 74 900 -2 978 77 768 83 450 -5 682
a. Bunuri 53 064 63 690 -10 626 57 604 70 765 -13 161
b. Servicii 18 858 11 210 7 648 20 164 12 685 7 479
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 676 168 2 508 2 580 163 2 417
– transport 5 688 2 160 3 528 5 965 2 558 3 407
– turism – călătorii 2 047 2 807 -760 2 249 3 346 -1 097
– alte servicii 8 447 6 075 2 372 9 370 6 618 2 752
B. Venituri primare 3 090 7 760 -4 670 3 209 8 139 -4 930
C. Venituri secundare 3 898 1 718 2 180 3 684 1 802 1 882

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 842 milioane euro (comparativ cu 4 460 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 771 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 071 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 003 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 726 milioane euro la 30 noiembrie 2018 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2018 nivelul de 31 638 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 9,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 11 luni 2018p
Sold la 31.12.2017 Sold la 30.11.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 67 726 15 561
I.1. Datoria publică 33 550 34 248 4 537
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 33 880 4 467
I.1.2. Datoria garantată public 432 368 70
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 799 32 279 10 987
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 169 1 612
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 171 1 199 37
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 199 37
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 31 638 38 686e
Total datorie externă (I+II) 97 361 99 364 54 247

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2018 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2018 a fost de 72,4 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.

Banca Naţională a României Sigla-BNR