În perioada ianuarie – noiembrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 924 milioane euro, comparativ cu 8 205 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 473 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 135 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 485 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 134 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – noiembrie 2018p ianuarie – noiembrie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 87 879 96 084 -8 205 92 762 102 686 -9 924
A. Bunuri şi servicii 79 192 84 586 -5 394 82 664 90 396 -7 732
a. Bunuri 57 636 70 726 -13 090 58 645 74 208 -15 563
b. Servicii 21 556 13 860 7 696 24 019 16 188 7 831
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 697 170 2 527 2 711 142 2 569
– transport 6 352 2 695 3 657 7 217 3 208 4 009
– turism – călătorii 2 637 4 137 -1 500 2 821 4 855 -2 034
– alte servicii 9 870 6 858 3 012 11 270 7 983 3 287
B. Venituri primare 4 901 8 625 -3 724 5 401 8 640 -3 239
C. Venituri secundare 3 786 2 873 913 4 697 3 650 1 047

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 145 milioane euro (comparativ cu 5 017 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 496 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 649 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 7 262 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung lung a însumat 72 971 milioane euro la 30 noiembrie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,9 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2019 nivelul de 34 132 milioane euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,2 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 11 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 30.11.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 68 286 72 971 14 392
I.1. Datoria publică 34 850 39 495 3 939
I.1.1. Datoria publică direct* 34 499 39 195 3 879
I.1.2. Datoria garantată public 351 300 60
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 240 32 248 10 440
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 1 433 785 1 148
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 228 13
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 228 13
II. Datoria externă pe termen scurt 31 555 34 132e 44 275e
Total datorie externă (I+II) 99 841 107 103 58 667

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele unsprezece luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 214 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul datorie publice directe în valoare de 2 986 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2019 a fost de 4,7 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2019 a fost de 74 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.