În perioada ianuarie – noiembrie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 763 milioane euro, comparativ cu 9 655 milioane euro în perioada ianuarie-noiembrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 096 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 815 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 333 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 506 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – noiembrie 2019 ianuarie – noiembrie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 93 905 103 560 -9 655 84 344 94 107 -9 763
A. Bunuri şi servicii 83 119 90 806 -7 687 74 101 82 069 -7 968
a. Bunuri 58 649 74 277 -15 628 52 805 69 529 -16 724
b. Servicii 24 470 16 529 7 941 21 296 12 540 8 756
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 750 150 2 600 2 325 124 2 201
– transport 7 352 3 324 4 028 6 117 2 370 3 747
– turism – călătorii 2 890 4 900 -2 010 1 147 2 433 -1 286
– alte servicii 11 478 8 155 3 323 11 707 7 613 4 094
B. Venituri primare 5 894 8 936 -3 042 5 261 8 636 -3 375
C. Venituri secundare 4 892 3 818 1 074 4 982 3 402 1 580

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 876 milioane euro (comparativ cu 4 740 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2019), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 845 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1 969 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 10 187 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 85 794 milioane euro la 30 noiembrie 2020 (71,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,4 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2020 nivelul de 34 176 milioane euro (28,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 11 luni 2020p
Sold la 31.12.2019 Sold la 30.11.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 74 319 85 794 14 055
I.1. Datoria publică 39 477 51 893 2 876
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 51 661 2 825
I.1.2. Datoria garantată public 285 232 51
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 626 32 722 11 175
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 417 144 522
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 179 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 179 4
II. Datoria externă pe termen scurt 35 464 34 176e 50 317e
Total datorie externă (I+II) 109 783 119 970 64 372

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2768 echivalent milioane euro), din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 514 milioane euro, precum și din variația prețurilor titlurilor de valoare de circa 1 504 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,0 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2020 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2020 a fost de 74,0 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.