În perioada ianuarie – octombrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 201 milioane euro, comparativ cu 7 532 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 499 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – octombrie 2018p ianuarie – octombrie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 79 610 87 142 -7 532 84 229 93 430 -9 201
A. Bunuri şi servicii 71 602 76 332 -4 730 74 900 81 851 -6 951
a. Bunuri 52 171 63 760 -11 589 53 080 67 168 -14 088
b. Servicii 19 431 12 572 6 859 21 820 14 683 7 137
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 413 157 2 256 2 463 129 2 334
– transport 5 728 2 432 3 296 6 561 2 896 3 665
– turism – călătorii 2 432 3 751 -1 318 2 563 4 405 -1 841
– alte servicii 8 858 6 233 2 626 10 232 7 253 2 980
B. Venituri primare 4 578 8 217 -3 639 5 066 8 143 -3 077
C. Venituri secundare 3 430 2 593 837 4 263 3 436 827

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 822 milioane euro (comparativ cu 4 768 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 205 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 617 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 377 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 964 milioane euro la 31 octombrie 2019 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2019 nivelul de 34 254 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,6 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 10 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 31.10.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 68 286 73 964 12 727
I.1. Datoria publică 34 850 40 478 3 006
I.1.1. Datoria publică directă 34 499 40 174 2 951
I.1.2. Datoria garantată public 351 304 55
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 240 32 269 9 711
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 1 433 520 969
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 217 10
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 217 10
II. Datoria externă pe termen scurt 31 555 34 254e 40 055e
Total datorie externă (I+II) 99 841 108 218 52 782

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele zece luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 675 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul împrumuturilor contractate de la organismele internaționale în valoare de 1 667 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2019 a fost de 74,8 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.