În perioada ianuarie – octombrie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 778 milioane euro, comparativ cu 9 117 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 715 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 191 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 810 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – octombrie 2019 ianuarie – octombrie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 85 180 94 297 -9 117 75 979 84 757 -8 778
A. Bunuri şi servicii 75 274 82 314 -7 040 66 445 73 765 -7 320
a. Bunuri 53 120 67 269 -14 149 47 168 62 312 -15 144
b. Servicii 22 154 15 045 7 109 19 277 11 453 7 824
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 496 136 2 360 2 065 114 1 951
– transport 6 691 3 031 3 660 5 492 2 159 3 333
– turism – călătorii 2 618 4 454 -1 836 1 055 2 260 -1 205
– alte servicii 10 349 7 424 2 925 10 665 6 920 3 745
B. Venituri primare 5 504 8 406 -2 902 4 994 8 087 -3 093
C. Venituri secundare 4 402 3 577 825 4 540 2 905 1 635

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 754 milioane euro (comparativ cu 4 673 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2019), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 262 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1 508 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 9 208 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 84 771 milioane euro la 31 octombrie 2020 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,1 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2020 nivelul de 34 220 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 10 luni 2020p
Sold la 31.12.2019 Sold la 31.10.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 74 319 84 771 13 108
I.1. Datoria publică 39 477 50 785 2 802
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 50 548 2 755
I.1.2. Datoria garantată public 285 237 47
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 626 32 795 10 302
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 417 125 572
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 191 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 191 4
II. Datoria externă pe termen scurt 35 464 34 220e 46 076e
Total datorie externă (I+II) 109 783 118 991 59 184

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2828 echivalent milioane euro), precum și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 548 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,7 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2020 a fost de 73,7 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.