În perioada ianuarie – octombrie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13 850 milioane euro, comparativ cu 8 767 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 3 368 milioane euro, respectiv cu 689 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 645 milioane euro, respectiv cu 381 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – octombrie 2020 ianuarie – octombrie 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 76 559 85 326 -8 767 89 692 103 542 -13 850
A. Bunuri şi servicii 66 665 74 199 -7 534 79 276 90 559 -11 283
a. Bunuri 47 244 62 566 -15 322 57 350 76 040 -18 690
b. Servicii 19 421 11 633 7 788 21 926 14 519 7 407
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 055 112 1 943 2 014 128 1 886
– transport 5 508 2 165 3 343 6 192 2 707 3 485
– turism – călătorii 1 065 2 323 -1 258 2 041 3 586 -1 545
– alte servicii 10 793 7 033 3 760 11 679 8 098 3 581
B. Venituri primare 5 284 8 092 -2 808 5 743 9 240 -3 497
C. Venituri secundare 4 610 3 035 1 575 4 673 3 743 930

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 6 881 milioane euro (comparativ cu 2 130 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 412 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 469 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 5 827 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 438 milioane euro la 31 octombrie 2021 (72,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,1 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2021 nivelul de 36 196 milioane euro (27,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,8 la sută față de 31 decembrie 2020.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 10 luni 2021p
Sold la 31.12.2020 Sold la 31.10.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 93 541 96 438 13 277
I.1. Datoria publică 57 533 57 755 3 184
I.1.1. Datoria publică directă 57 309 57 576 3 138
I.1.2. Datoria garantată public 224 179 46
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
34 848 35 378 10 092
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 144 346 23
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 160 3 305 1
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 3 305 1
II. Datoria externă pe termen scurt 33 266 36 196e 57 526e
Total datorie externă (I+II) 126 807 132 634 70 803

e – date estimate
p – date provizorii
* Fluxurile nete (diferenţa între trageri şi rambursări) ale titlurilor de stat emise de Ministerul de Finanțe din datoria publică pe termen lung în valoare de 3 604 milioane euro au fost compensate de scăderea prețurilor titlurilor de stat în valoare de 3 489 milioane euro.
**Datoria autorității monetare a crescut ca urmare a intrării în vigoare a noii alocări generale de DST de către FMI, acordată tuturor țărilor membre conform cotei de participare, valoarea alocată României fiind de 1 736 milioane DST (aproximativ 2 100 milioane echivalent EUR).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,7 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2021, comparativ cu 20,7 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2021 a fost de 87,2 la sută, comparativ cu 90,3 la sută la 31 decembrie 2020.