În perioada ianuarie – septembrie 2019p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 103 milioane euro, comparativ cu 6 798 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 342 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 343 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 747 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 53 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – septembrie 2018p ianuarie – septembrie 2019p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 69 252 76 050 -6 798 73 248 81 351 -8 103
A. Bunuri şi servicii 63 271 66 814 -3 543 66 417 71 959 -5 542
a. Bunuri 46 412 56 199 -9 787 47 338 59 467 -12 129
b. Servicii 16 859 10 615 6 244 19 079 12 492 6 587
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 135 142 1 993 2 220 127 2 093
– transport 5 060 2 153 2 907 5 794 2 583 3 211
– turism – călătorii 1 779 2 718 -939 1 950 3 260 -1 310
– alte servicii 7 885 5 602 2 283 9 115 6 522 2 593
B. Venituri primare 2 976 7 766 -4 790 3 158 7 201 -4 043
C. Venituri secundare 3 005 1 470 1 535 3 673 2 191 1 482

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 237 milioane euro (comparativ cu 4 520 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 473 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 764 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 398 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73 831 milioane euro la 30 septembrie 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,1 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2019 nivelul de 34 408 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,0 la sută față de 31 decembrie 2018.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 9 luni 2019p
Sold la 31.12.2018p Sold la 30.09.2019p
I. Datoria externă pe termen lung 68 286 73 831 11 363
I.1. Datoria publică 34 850 40 861 2 791
I.1.1. Datoria publică directă* 34 499 40 556 2 736
I.1.2. Datoria garantată public 351 305 55
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 240 31 741 8 562
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 1 433 630 847
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 196 1 229 10
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 196 1 229 10
II. Datoria externă pe termen scurt 31 555 34 408e 36 293e
Total datorie externă (I+II) 99 841 108 239 47 656

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe în primele nouă luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 5 000 milioane euro și din influența variației prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică în valoare de circa 2 761 milioane euro, diminuate cu rambursările efectuate în contul împrumuturilor contractate de la organismele internaționale în valoare de 1 594 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2019 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2019 a fost de 75,0 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.